ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHƯA ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Án lệ số 52/2021 AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng kýquyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Quyết định 01/2023/QĐST-KDTM của Tòa án về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

BẢN ÁN SỐ 108/2022/HS-ST NGÀY 20-12-2022 VỀ TỘI LÀM GIẢ CON DẤU, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC; TỘI SỬ DỤNG CON DẤU,TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC

Bản án số 108/2022/HS-ST về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xét xử tại TAND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

BẢN ÁN SỐ 266/2019/DS-PT NGÀY 19-11-2019 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án số 266/2019/DS-PT về nội dung giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

BẢN ÁN SỐ 427/2019/HC-PT NGÀY 09/07/2019 VỀ VIỆC KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bản án số 427/2019/HC-PT Ngày 09-7-2019 về việc khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và giải quyết khiếu nại.

1900292901