Bài viết pháp luật

Người giám hộ và điều kiện làm người giám hộ hợp pháp

Mục lục

Giám hộ là gì? Ai được làm người giám hộ? 

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người giám hộ :

Điều 46. Giám hộ

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ)

Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.

Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ.” 

Người được giám hộ sẽ bao gồm: 

Thứ nhất, người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

Thứ hai, người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

Thứ ba, người mất năng lực hành vi dân sự;

Thứ tư, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Theo đó, đối với những được giám hộ chỉ có thể là người chưa thành niên không còn cha, mẹ; cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con; người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức,làm chủ hành vi. Người giám hộ phải thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ và quan hệ giám hộ giữa các bên được pháp luật quy định, các bên không thỏa thuận để hình thành quan hệ này cho mình. Một người có thể giám hộ cho nhiều người nhưng một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

Điều kiện để được làm Người giám hộ theo pháp luật Việt Nam cần có điều kiện gì để được làm ?

Điều kiện đối với cá nhân làm người giám hộ: là cá nhân đó phải có năng lực hành vi dân sự. Cá nhân đó phải là người có tư cách đạo đức tốt, đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám và không phải là người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về các tội như: cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác. Cá nhân đó không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. 

Điều kiện đối với pháp nhân làm người giám hộ: là pháp nhân đó phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp với việc được giám hộ. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ.

Tuy điều luật không quy định rõ các điều kiện cần thiết đó là gì nhưng có thể hiểu đó là đảm bảo đầy đủ về nơi cư trú sinh sống, điều kiện kinh tế và giáo dục và quản lý người giám hộ. Mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ cũng là yếu tố cần thiết không thể bỏ qua.

Người giám hộ có được ủy quyền cho người khác không?

Theo quy định Điều 60 Bộ luật dân sự, thì người giám hộ không được ủy quyền cho người khác. Người giám hộ chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau :

Một là, người giám hộ không còn đủ các điều mà pháp luật quy định có thể người đó bị kết án tù hoặc không đảm bảo điều kiện về đạo đức.

Hai là, Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại.

Ba là, người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ ví dụ như: không chăm sóc, giáo dục người được giám hộ hoặc không quản lý tốt tài sản của người được giám hộ. Những vi phạm nghiêm trọng này gây ra các thiệt hại cho người được giám hộ.

Bốn là, Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ. Đối với trường hợp này thì phải thỏa mãn đủ hai điều kiện đó là người giám hộ cũ có yêu cầu muốn thay đổi người giám hộ và phải có người giám hộ mới thay đổi người giám hộ cũ.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.